fbpx

Tauhid - Page 2

Adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah dengan benar dengan segala kekhususannya

7 Syarat Laa ilaaha illallah

Makna Laa ilaaha illallah memiliki 7 syarat : Al Ilmu (mengilmui)dalam menafikan dan menetapkan. Kebalikannya adalah Al jahl (kebodohan). Al Yaqin (meyakini)kebalikannya adalah Asy Syak dan Ar Rayb (keraguan). Al Ikhlash (ikhlas)kebalikannya adalah Asy Syirku (syirik) dan Ar Riya’ (riya). Ash Shidqu (membenarkan),kebalikannya adalah Al Kadzabu (mendustakan). Al Mahabbah (mencintai)kebalikannya adalah Al Karhu (membenci). Al Inqiyadu (menaati),kebalikannya adalah At Tarku (tidak taat). Al Qabulu (menerima)kebalikannya adalah Ar Raddu (menolak). Sebagian ulama menggabungkan syarat-syarat ini dalam 1 baris bait syair :

Read More »